Blank And Secure 4.99

Blank And Secure 4.99

Nenad Hrg – Freeware – Windows
"Blank And Secure" is a portable tool to securely delete the data.

Secure delete files are required to block the recovering of deleted data.

Secure deletion is possible with this program,
because "Blank And Secure" overwrites the data with zeros before deleting.

The data recovery is impossible after this operation.
So please only use if the data really should be permanently deleted.

The other overwriting standards such as US DoD 5220.22-M ECE,
German standard and Peter Gutmann standard
is not implemented, because in my test i had no measurable improvement,
for that reason is that not implemented in "Blank And Secure" ;)

Options:

Reset:
Clear the List Contents (not delete the files).
Delete:
Overwrite folder and files with NULL and delete.
Overwrite X times:
Overwrite the data X times with NULL.
Delete Delay X-sec.:
At this time you can stop the erasing procedure with the key [ESC].
Fill the free space with null:
This will remove the standard deletion tracks from the harddrive.


New in 2.01
Translation "Sicher Löschen" to "Blank And Secure" for all ;)

Tổng quan

Blank And Secure là một Freeware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Nenad Hrg.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Blank And Secure là 4.99, phát hành vào ngày 27/10/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/09/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 4.99, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Blank And Secure đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Blank And Secure Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Blank And Secure!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Blank And Secure cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại